Welcome to the Vietnamese Teachers' Association of Victoria Print
The Vietnamese Teachers' Association of Victoria is a professional association for Vietnamese Language teachers in Victoria.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH VCE CHO NĂM 2020
1. First Language
2. Second Language
3. Notice 48 - 2020
4. Notice 54 - 2020

Lưu ý: --------------------------------------------------------------------------------
ALL VCE BOOKS INCLUDING VIET 1 UNIT 1&2, VIET 1 UNIT 3&4,
VIET 2 UNIT 1&2, VIET 2 UNIT 3&4 WRITTEN BY THE VTAV and
ASSOCIATED AUDIO CLIPS ALWAYS REMAIN PROPERTIES OF VTAV.
NO PHOTOCOPYING IS PERMITTED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

TẤT CẢ SÁCH VIỆT 1 UNIT 1&2, VIỆT 1 UNIT 3&4, VIỆT 2 UNIT 1&2,
VIỆT 2 UNIT 3&4 và AUDIO CLIPS ĐƯỢC BIÊN SOẠN BỞI HỘI GIÁO
CHỨC (HGC) LÀ TÀI SẢN CỦA HGC. NGHIÊM CẤP MỌI HÌNH THỨC
IN SAO.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Current Jobs:

1. Vietnamese Teacher position at The Kilmore International School

2. Vietnamese Tutor for Early year kids

3. Teacher for Vietnamese at VSL Keilor Downs

4. Bilingual Disability Community EducatorLearn More About Us

What's New at the SLA site?